Polityka prywatności sklepu internetowego Bioczystość.pl

Wstęp – postanowienia ogólne

Administratorem danych pobieranych od Państwa jest Yellow Bahama Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Siedleckiej 15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000332263.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:

 1. rejestracji konta w serwisie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystania z serwisu,
 2. realizacji zamówień produktu/usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystanie z serwisu,
 3. dokonania rozliczeń wynikających z umowy z klientem jest art. 106e ust. 1 ustawy
  o podatku od towarów i usług,
 4. niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika
  na przetwarzanie tych danych udzielana przez formularze umieszczone na stronie serwisu.

Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z Serwisu (w tym narzędzi użytych do korzystania z Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu.

Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla celów Rejestracji w serwisie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta serwisowego (czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).

Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

Dane przetwarzane w celach marketingowych Spółki drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

 1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
  w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu’’);
 3. adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
 5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres
  nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);

w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

 • w procesie rejestracji w Serwisie: adres e-mail.
 • w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Serwisie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych towarach

w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika.

Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator nie będzie w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Serwisu.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

 • zakładanie konta Użytkownika w Serwisie
 • składanie zamówień,
 • zawarcie i realizacja Umowy,
 • rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
 • bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi Umowami,
 • realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika
 • realizacji działań marketingowych produktów i usług partnera Administratora
  (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika
 • budowanie i realizacja rankingów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
 • realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
 • przygotowanie i realizacja konferencji i szkoleń przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia

Dane osobowe na tej stronie pobierane są tylko w technicznie koniecznym zakresie. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszym dokumencie.

Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora,
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 • w przypadku Użytkownika, który korzysta w serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
 • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania, dostarczania, realizacji usług handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

Przy składaniu zamówień na produkty lub usługi dostępne w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres i numer telefonu, (w przypadku zamówień wysyłkowych), adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych produktach/usługach w celu realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika wymienione powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika (np. przyjmowanie zamówień).

Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie przyjąć zamówienia lub wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Serwisu.

Pobieramy dane osobowe w ramach procesów zamówień, rejestracji dostępu do konta osobistego bądź innego rodzaju informacji handlowej. Ponadto zapisujemy dalsze dane nieosobowe, aby nieustannie ulepszać naszą ofertę. W naszych plikach Server Log Files zapisujemy informacje, które a przeglądarka Użytkownika Serwisu z przyczyn technicznych automatycznie nam przekazuje. Są to następujące informacje:

 • Typ/wersja przeglądarki
 • Stosowany system operacyjny
 • URL (wcześniej odwiedzona strona)
 • Nazwa hosta komputera (adres IP)
 • Godzina zapytania serwera

Spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych nie następuje. Nie ma miejsca połączenie tych danych z innymi źródłami danych, w tym danymi osobowymi Użytkownika Serwisu. Po odwiedzeniu naszej strony adres IP Użytkownika zostaje niezwłocznie wykasowany.

O ile na naszej stronie istnieje możliwość samodzielnego określenia zakresu podawanych danych osobowych, prosimy o sprawdzenie, które z nich chcecie nam Państwo ujawnić. Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne
do przetworzenia danego zapytania albo realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty, w tym – serwisowej, i ewentualnie do celów statystycznych.

Prawa Użytkowników

Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@yellowbahama.pl

Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku e-mail na adres: daneosobowe@yellowbahama.pl

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@yellowbahama.pl

Kontakt z Administratorem i Inspektorem Danych Osobowych

Użytkownik W każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, adres korespondencyjny ul. Siedlecka 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub e-mail: daneosobowe@yellowbahama.pl

Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

Gdy Użytkownik kontaktuje się w celu dokonania danych czynności, Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

Zabezpieczenia

Nasze standardy techniczne: transfer danych Użytkownika odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza.

Bezpieczeństwo obrotu płatniczego: nasze serwisy oferują możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy, gotówką przy odbiorze towaru (za pobraniem) albo kartą kredytową. Wszystkie rodzaje płatności są szeroko chronione poprzez wyżej wymienione standardy bezpieczeństwa.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

 • szyfrowanie danych osobowych,
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 • testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
  i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia Użytkownik korzysta odwiedzając Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. na następującej stronie internetowej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej naszego sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klientów.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na swoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie  przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania
w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach internetowych:

 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 • http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • http://support.apple.com/kb/PH5042

Zbieramy również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Kontrola stosowania przez nas plików cookie

Naszym zamiarem jest, aby korzystanie przez nas z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Jak wskazaliśmy powyżej, nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego bez plików cookie.

W każdej chwili Użytkownik ma możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:

 • akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
 • akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
 • akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
 • odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox – informacje o cookies

Internet Explorer – informacje o cookies

Chrome – informacje o cookies

Bing – informacje o cookies

Safari – informacje o cookies

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji w naszych sklepach internetowych. W takim przypadku po skorzystaniu z naszego sklepu internetowego Użytkownikowi ponownie zostanie wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Uprawnienia, zmiany oraz usuwanie danych osobowych

W każdej chwili Użytkownik może przeglądać, edytować lub usuwać własne dane w obszarze „Twoje Konto” podając adres e-mail i hasło. Jeżeli zapomnieliście Państwo hasła, prosimy o kontakt z serwisem: w zakładce „Twoje Konto” na stronie logowania znajduje się link „Nie pamiętasz hasła?”. Link ten przekierowuje Państwo do formularza, który należy wypełnić oraz wysłać po wpisaniu podanego przy rejestracji adresu e-mail. Wtedy na Państwa adres e-mail zostanie wysłane hasło zastępcze.

Uwaga: Dla bezpieczeństwa nie należy podawać hasła osobom trzecim, należy zawsze wylogować się z konta osobistego po korzystaniu z witryny, a podczas procesu zamawiania należy korzystać z szyfrowania SSL, które zawsze oferujemy.

Prawo do informacji i sprzeciwu

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu w godzinach naszej pracy odpowiemy na każde pytanie w kwestii przetwarzania Państwa danych osobowych. Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje odnośnie do przechowywanych u nas danych, prosimy o kontakt z naszym działem ochrony danych (e-mail: daneosobowe@yellowbahama.pl). Jesteśmy również zobowiązani do korygowania, zapisywania oraz usuwania danych na Państwa życzenie, o ile inne przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych) nie stanowią inaczej.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt.

Yellow Bahama Sp. z o.o

ul. Siedlecka 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki

a także:

e-mail: sklep@bioczystosc.pl

Tel.: 882-086-609

(opłata wg taryfy danego operatora)

Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00

Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania w naszej witrynie internetowej.